top of page

Razkrivamo še drugi izziv letošnjega Young Climathona!

Podjetju Knauf Insulation se je pri zastavljanju izzivov letošnje leto pridružilo Javno podjetje Komunala Škofja Lok. Za lažje branje si lahko izziv prenesete v obliki pdf.
IZZIV št. 2.

Kako zmanjšati količine odpadkov v občini Škofja Loka?


Komunala Škofja Loka d.o.o. je bila ustanovljena 24. 10. 2019 z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o. Naš slogan »V službi ljudi, na strani narave« vam pove, da je naša glavna skrb zadovoljen in preskrbljen uporabnik ter varovanje naravnih ekosistemov.


Cilj našega podjetja je, da se uporabnikom še naprej zagotavlja pitno vodo, ki nam jo nudi narava, hkrati pa, da vso odpadno vodo očistimo in vrnemo v naravo. Ljudje ob vsakodnevnih opravilih ustvarimo tudi vedno več odpadkov, ki pa niso del naravnega okolja. Ena izmed osnovnih nalog in zadolžitev našega podjetja in ne nazadnje tudi uporabnikov je, da odpadke ustrezno ločimo že na izvoru. S tem omogočimo večjo možnost nadaljnjega recikliranja odpadkov, ki tako postanejo nova surovina in posledično ne končajo na odlagališčih.


V občini Škofja Loka skrbimo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

V občini Železniki pa skrbimo za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Komunala Škofja Loka v sklopu ravnanja z odpadki redno spremlja tudi količine ločeno zbranih odpadkov. Uporabniki v občini Škofja Loka ločeno zbirajo sledeče odpadke:


  • Papir;

  • Steklena embalaža;

  • Les in lesena embalaža;

  • Kosovni odpadki; embalaža;

  • Biološki odpadki;

  • OEEO (odpadne električna in elektronska oprema);

  • Nevarni odpadki;

  • Rabljena oblačila, obutev; ostali odpadki.

Embalažo, biološke odpadke in ostale odpadke se zbira individualno, kar pomeni, da imajo uporabniki individualne zabojnike, ki se jih prazni po vnaprej določenih terminih. Velikosti zabojnikov so določene skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 51/2013).


Papir in steklena embalaža se zbirajo na ekoloških otokih, ki jih je v občini Škofja Loka približno 120. Na določenih ekoloških otokih se nahajajo tudi zbiralnice za OEEO ter zbiralnice za rabljena oblačila in obutev.


Kosovne odpadke se v občini Škofja Loka pobira individualno po vnaprej opravljenem naročilu. Uporabniki imajo možnost oddaje 2 m3 kosovnih odpadkov na leto na gospodinjstvo.


Nevarne odpadke se zbira s prevzemnikom nevarnih odpadkov v sklopu dveh akcij zbiranja nevarnih odpadkov (pomladi in jeseni).

Vse odpadke pa imajo uporabniki možnost oddati tudi v Zbirnem centru Draga.


Povečane količine zbranih odpadkov

V nadaljevanju vam podajamo podatke o ločeno zbranih odpadkih v preteklih petih letih. Kot je razvidno iz tabele v prilogi se trend količin odpadkov v zadnjih petih letih povečuje. Spodbudno je tudi dejstvo, da se povečujejo količine ločeno zbranih odpadkov.

Komunala Škofja Loka se v letošnjem letu priključuje strategiji Zero waste, skupaj z Občino Škofja Loka in Občino Železniki. V sklopu strategije bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o ločenem zbiranju odpadkov in o možnostih preprečevanja nastajanja odpadkov.


Komunala Škofja Loka je nedolgo nazaj za pomoč pri ločevanju odpadkov objavila spletni brskalnik Abecednik odpadkov. V abecedniku odpadkov lahko najdete poljuben odpadek, ki nastane v vašem gospodinjstvu in ga tako odvržete v ustrezen zabojnik.

Do Abecednika odpadkov lahko dostopate preko te povezave.


Iskanje rešitev pri zmanjševanju odpadkov v občini Škofja Loka


Količine odpadkov se skozi leta povečujejo predvsem zaradi načina življenja in masovnega potrošništva. Komunala Škofja Loka vas prosi za aktivno sodelovanje pri iskanju rešitev, da se trend naraščanja odpadkov v občini Škofja Loka zaustavi, oziroma zmanjša.


Reševanje naj se osredotoči na sledeče točke:


1. Je vam, uporabnikom sistem zbiranja in ločevanja v občini Škofja Loka razumljiv? Kaj bi na obstoječem sistemu spremenili?


2. Kaj lahko naredi vsak posameznik, da se količine odpadkov v gospodinjstvih zmanjšajo?


3. Ali se uporabniki zavedajo trenda naraščanja količin odpadkov, pomena ločevanja odpadkov?


4. Katera skupina uporabnikov (otroci, mladina, študentje, upokojenci,...) je najmanj ozaveščena, oziroma da najmanj poudarka na preprečevanje odpadkov in njihovo ločevanje?


5. Kaj lahko na področju boljšega ločevanja odpadkov in na področju zmanjševanja odpadkov naredi Komunala Škofja Loka?


6. Kako lahko pri tem pomagajo oziroma sodelujejo Občina Škofja Loka in ostali organi javnega življenja?


Pripravila:


Jerca Prezelj,

Strokovni delavec za g.j.s.


Primož Ržen,

Direktor

183 views0 comments

Commentaires


bottom of page