top of page

Politika varstva osebnih podatkov ZZSPM

1. Splošno

Na Zavodi za spodbujanje podjetnosti mladih se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88). V primeru, ko je potrebna obdelava osebnih podatkov in za takšno obdelavo ni pravne podlage, se zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov.  

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se deluje skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana.

 

3. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov sodelujočih v projektu Moje podjetje.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: zzspm@jaslovenija.si, ali z navadno pošto na naslov Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana.

4. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte zzspm@jaslovenija.si.  Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih je Maja Juršič in je dosegljiva na e-naslovu: zzspm@jaslovenija.si  ali tel.: 041 883 131.

 

6. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ZZSPM nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, dne 2. 9. 2019

bottom of page